AM.JO.WE.L.S21 AM.JO.WE.L.S2

 

Bashkëpunim mes institucioneve publike dhe private italiane dhe shqiptare për mbrojtjen e ambientit dhe vlerësimin e ligatinave në të dy anët e adritikut me anë të:

 • Zbatimit të modeleve dhe instrumenteve të përbashkëta në analiza dhe monitorime.
 • Rikualifikimit të disa zonave përmes ndërhyrjeve përmiresuese dhe vlerësuese.
 • Aksione shkëmbimi eksperience të finalizuara në përfshirjen e institucioneve dhe komuniteteve në mbrojtjen e mjedisit.

Në kuadër të këtij aktiviteti janë bërë disa takime dhe tani pritet te filloje implementimi i nje projekti pilot mbi zonat e lagështa, projekt i cili është ndërthurur dhe me projektin WetSysB.

Hyrje:

Menaxhimi i projektit, koordinimi tekniko-shkencor dhe monitorimi.
Entet e përfshira: Prov.BR; UniLE; IAMB; Com. LE; Min.Amb.Al.
Aktiviteti konsiston më menaxhimin e përditshëm të aktiviteteve të bashkëpunimit ndërkufitar, të atyre infrastrukturore, strukturore dhe tekniko – shkencore.
Organigrama e grupit të koordinimit parashikon këto aktirë:
Drejtues projekti (Prov. BR);
Departamenti shkencor (UniLE)
Koordinimi tekniko shkencor aktivitetet ndërkufitare (Prov. BR)
Koordinimi për ndërhyrjet strukturore (Prov. BR)
Komiteit i Koordinimit:
Koordinimi i aktiviteteve të vlerësimit ekonomik dhe spin-off (Prov. LE)
Koordinimi tekniko – operaativ për planin e menaxhimit të përbashkët (UniLE)
Mbështetja institucionale partneriteti Shqiptar (Min. Amb. Al.)
Koordinimi tekniko – operaativ për aktivitetet e projektit të bashkëpunimit (I.A.M.B.)
Koordinimi tekniko – operaativ për për një imazh të përbashkët (Com. LE.)

Skeda e Projektit

 

 

itulli i Projektit Adriatico Meridionale & Jonio Wet Lands Sistem
Vendi i zbatimit Shqipëri, Itali.
Linja e financimit INTERREG IIIA Italia Albania
Kostoja totale e projektit
Partneri Kryesor Provinca e BRINDIZIT
Partnerët e përshirë PROVINCIA DI BRINDISI – Leader partner
PROVINCIA DI  LECCE
PROVINCIA DI BARI
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI  (I. A. M. B.)
COMUNE DI BRINDISI
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
COMUNE DI  LECCE
COMUNE DI  NARDO’
COMUNE DI  OSTUNI
COMUNE DI  VERNOLE
COMUNE DI  CAROVIGNO
MINISTERO DELL’AMBIENTE D’ALBANIA
REGIONE DI DURAZZO
REGIONE DI VALONA
COMUNE DI SARANDA
AGENZIA DI SVILUPPO TEULEDA DI SCUTARI
ISTITUTO DI RICERCA BIOLOGICA – ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ALBANIA DI TIRANA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TIRANA – ORTO BOTANICO
Data e fillimit dhe përfundimit 06/06/2006- 16/09/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pershkrim i Projektit

Ente të përfshira: Të gjithë
Formimi i një rrjeti shkencor tematik në sektorin e zonave të lagështa
Takime peridike mes pjestarëve të rrjetit
Realizuar një faqe interneti për shpërndarjen në rrrjet dhe internet të të dhënave eksperimentuese dhe rrezultateve të projektit.
Realizuar një manual me praktikat më të mira për menaxhimin e ekosistemeve në tranzicion për zonat bregdetare.
Seminare dhe tryeza pune mbi ruajtjen dhe vlerësimin e zonave të lagështa.
Lidha e nyjeve të rrjetit me Entet konbëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen dhe menaxhimin e zonave të lagështa.
Shpërndarja e rezultateve.
9 bursa studimi për 18 muaj dhe 2 të tjera për 12 muaj për mbledhjen e të dhënave që kanë të bëjnë me komponentet biologjikë, gjeologjikë dhe antropologjikë, juridiko – menaxheriale dhe urbanistike (3 në ngarkim të UniLE, prej të cilave 1 në Shqipëri – 6 në ngarkim të Prov. BR, prej të cilëve 3 në Shqipëri; 2 në ngarkim të IAMB, prej të cilëve një në Shqipëri)
2 çmime për kërkime dhe mbledhje të dhënash e monitorim të ekosistemeve në tranzicion (në ngarkim të UniLE, prej të cilëve 1 me kohëzgjatje prej 18 muajsh pranë Laboratorit të Ekologjisë dhe një në Shqipëri me një kohëzgjatje prej 6 muajsh)
Analizë paraprake të zonave me interes në bregdetet italo – shqiptare.

 • Organizimi i të dhënave bibliografike eksperimentale për zonat e lagështa të lidhura me ambiente dunore si dhe zbatimi i një sistemi GIS për gjendjen ekologjike dhe presionet;
 • Zhvillimi i indikatorëve për kontrollin e gjendjes së funksionimit ekologji të zonave të lagështa dhe ekosistemeve ujore;
 • Raport mbi përshkruesit biologjik të të gjendjes ekologjike të ekosistemeve në tranzicion të përzgjedhura sipas WFD.
 • Analizë e florës dhe vegjetacionit të zonës bregdetare;
 • Shpërndarje reale dhe potenciale, vlerësim i integritetit të specieve të florës dhe habitateve sipas Dir. CE/92/43 dhe listave të kuqe;
 • Analiza e faunës;
 • Ngulmi dhe shpërndarja e specieve të faunës; kërkime në fushë, rregjistrime dhe fushata evidentimesh.
 • Implementimi i strategjive të ruajtjes
 • Përcaktimi i aktiviteteve të përputhshëm dhe niveleve të ruajtjes; udhëzuesit për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të zonave;

Përpunimi i planit të përbashkët të menaxhimit për pjesën bregdetare puljezo – shqiptare.
Krijimi i sipërmarrjeve të reja dhe spin-off.
2 Master të shkurtër (ITA 10 pjesmarrës + ALB 10 pjesmarrës) nga UniLE dhe UniTIR mbi Analizën dhe Planifikimin e Ekosistemeve në tranzicion.
1 Master i shkurtër (ITA 10 pjesmarrës + ALB 5 pjesmarrës) nga ProvLE për Vlerësimin ekonomik dhe turistik të zonave té lagështa.
1 Kurs kualifikimi profesional teoriko – praktik (ITA 15 pjesmarrës) nga UniLE për Përftimi natyror dhe mirmbajtja ekosistemeve të lagështa.
Promovime dhe shkëmbime ndërkufitare të tipit mikro – sipërmarrje krijim i shoqatave dhe kooperativave.
Realizimi i një përmbledhjeje me prodhime tipike të zonave të lagështa dhe të njé modeli paketimi (korrekte ekologjikisht) të integruar, ndërkombëtare, për produktet e evidentuara (ullinj, verëra, perime të paketuuara, prodhime të lagunës), me një stampër të përbashkët dhe me një përfshirje të institucioneve mbikqyrëse.
Zbatimi i projekteve të bashkëpunimit

 • përfshirja direkte e enteve lokale, strukturave qeveritare/të kërkimit dhe strukturave të Sektorit të Tretë nga pala shqiptare;
 • vënia në rrjet dhe vlerësimi i qëndrueshëm i zonave qëllimore për ndërhyrje;
 • përgatitja e përbashkët e një plani bashkëpunimi