Dokumenta
Analizë SWOT për Qarkun Shkodër
Strategjia e Zhvilimit Rajonal
Studim fizibiliteti për zhvillimin e Zonës Industriale Shkodër
Plani Strategjik për Zhvillimin Ekonomik për Bashkinë Shkodër