PROJEKTI MARUBI : Një model bashkëpunimi per promovimin e turizmit ndërmjet Shkodres dhe Ulqinit Programi i Bashkëpunimit ndërkufitar IPA Shqipëri – Mali i Zi

PARTNERET

Shqiperia

Bashkia Shkoder – Partner Lider Funksional    

Fototeka Kombetare Marubi

TEULEDA

FOCUS EUROPE

Mali i Zi

Bashkia Ulqin –  Partner Lider         

Organizata e Turizmit e Ulqinit

Muzeu Etnologjik

Masa:    Zhvillim ekonomik me vemendje kryesore ne promovimin e turizmit

Kohezgjatja:    24 muaj (Maj 2012 – Prill 2014)

Vlera e Projektit: 426.433,00 Euros

Shkodra: 229.429,00 Euros

Ulqin: 195.014,00 Euros

Objektivat e përgjithshme

Promovimi i bashkëpunimit ndërkufitar me synim rritjen e vlerave të përbashkëta kulturore ( në vecanti  “Thesarin Marubi”) dhe potencialet mjedisore (bukuritë natyrore) të zonës së Shkodrës dhe Ulqinit. Përmirësimi i këtyre potencialeve synon te promovoje zhvillimin ekonomik të të dyja anëve të kufirit.

Objektivi i projektit

Hartimi dhe eksperimentimi i nje modeli drejtimi nderkufitar per te promovuar prurjet turistike kulturore dhe mjedisore.

Aktivitetet kryesore

Aktivitetet kryesore

 1. Census Strategjik i “Pasurisë Marubi” (faza paraprake)

1.1 Krijimi i Grupit të  6 ekspertëve

1.2 Kick off – Konferenca e prezantimit të projektit

1.3 Hartëzimi i Pasurisë Marubi

1.4 Aktivizimi i Komitetit Drejtues Bilateral

 1. Census Strategjik i“Pasurisë Marubi”

2.1 Analizë strategjike e “Pasurisë Marubi”

2.2 Organizimi i seminarit:  Marubi – Potencial për promovimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik në Shkodër dhe Ulqin

 1. Plan Fizibiliteti i “Marubi Route” (faza paraprake)

3.1 Analizë e kushteve territoriale (mjedisore, ekonomike,kulturore)

3.2 Hartëzimi i burimeve territoriale;

3.3 Mision eksplorues dhe hartëzimi i “Marubi Route”

 1. Plan Fizibiliteti i “Marubi Route”

4.1 Draftimi i Planit të Fizibilitetit për “Marubi Route”

4.2  Organizimi I konferencave në Shkodër dhe në Ulqin: “Marubi Route:  Një mundësi për Zhvillim”

 1. Zbatimi i “Marubi Route”

5.1 Prodhimi dhe instalimi I posterave

5.2 Realizimi I Ekspozitave të Përheshme dhe Itinerante të Marubit

5.3 Promovimi i “Marubi Route”

 1. Kurs trajnimi për operatorët turistikë dhe ekonomikë
 2. Instrumente në mbështetje të “Marubi Route”

7.1 Krijimi i  website“Marubi Route”

7.2 Promovimi I ofertës së re turistike

 1. Aktivitete të “Marketingut Territorial “në nivel lokal

8.1 Krijimi i sporteleve Marubi  pranë Fototekës Kombëtare Marubi – Shkodër dhe Muzeut Etnologjik – Ulqin

8.2 Regjistrimi i një videoje të “Marubi Route” dhe publikimi i saj në website

8.3 Hartimi i planit Marketing për promovimin e “Marubi Route”

8.4 Festivali “Marubi” në Shkodër dhe në Ulqin për të tërhequr turistë dhe fotografë

8.5 Newsletter si mjeti kryesor i komunikimit për “Marubi Route”

 1. Aktivitete të “Marketingut Territorial “në nivel Evropian.

9.1 Prezantimi i “Marubi Route” në Bruksel me anë të Ekspozitës Itinerante.

9.2 Ekspozita mendohet të hapet në ambjente të Parlamentit Evropian.

9.3 Turneu ndërkombëtar me gazetarë

9.4 Konferenca finale e mbylljes së projektit.

 

 

The Project Marubi: a cooperative model for tourist promotion between Shkodra and Ulqin

PARTNERS

Albania

Municipality of Shkodra – Functional Lead Partner    

Marubi National Photo Archive

TEULEDA

FOCUS EUROPE

Montenegro

Municipality of Ulqin –  Lead Partner         

Tourism organisation of Ulqin

Etnologic Museum

Measure:    Economic development with an emphasis on tourism promotion

Durtaion:    24 months (May 2012 – April 2014)

Project Value: 426.433,00 Euros

Shkodra: 229.429,00 Euros

Ulqin: 195.014,00 Euros

General Objectives: To promote cross-border cooperation aiming at increasing the value of the common cultural assets (in particular, the patrimony of the Marubi photographers) and environmental potentials (natural beauty) of the area Skhodra-Ulcinj. The enhancement of these tourist potentials aims to promote the economic development of both sides of the border.

Specific objective: Design and experiment a cross-border governance model to promote cultural and environmental tourist flows.

Main Activities:

 1. STRATEGIC CENSUS OF MARUBI’S PATRIMONY (preliminary phase)
  1.1 Constitution of a Team of 6 Experts;

  • Kick-off meeting;
  • Mapping of Marubi’s patrimony
  • Activation of Bilateral Steering Committee
 1. STRATEGIC CENSUS OF MARUBI’S PATRIMONY
  2.1) Strategic analysis of Marubi patrimony;

2.2) Seminar: Marubi – a potential for the promotion of tourism and economic development of Shkodra and Ulqin

 1. FEASIBILITY PLAN OF THE MARUBI ROUTE (preliminary phase)
  3.1) Analysis of territorial conditions (environmental, economic, cultural);

3.2) Mapping of the territorial resources;

3.3) Explorative mission and mapping of the Marubi Route

 1. FEASIBILITY PLAN OF THE MARUBI ROUTE
  4.1) Drafting of the Feasibility Plan for Marubi Route

4.2) Territorial conferences in Shkodra and Ulqin: Marubi Route – an opportunity for development

 1. IMPLEMENTATION OF THE MARUBI ROUTE
  5.1) Production and installation of posters;

5.2) Realization of both a Permanent and Itinerant Exhibition on Marubi;

5.3) Production of promotional materials

 1. TRAINING COURSE FOR ECONOMIC AND TOURISM OPERATORS AND YOUNG PEOPLE
 2. SUPPORTING INSTRUMENTS TO THE MARUBI ROUTE
  7.1) Marubi Route website;

7.2)  Creation of two “Marubi counters”

 1. TERRITORIAL CROSS MARKETING AT LOCAL LEVEL
  8.1) Cross-marketing strategic planning;

8.2) Marubi Festival;

8.3) Monthly thematic newsletter

 1. TERRITORIAL CROSS MARKETING AT EUROPEAN LEVEL
  9.1) Marketing meetings in Brussels (presentation of Marubi Route exhibition in Brussels)

9.2)  International Journalist Tour;

9.3) Final Meeting