ACInD – Bashkëpunimi i Adriatikut për Zhvillim Industrial – është një projekt i financuar nga Programi i Ri i Fqinjësisë në Adriatik

Objektivi kryesor i Programit të Ri të Fqinjësisë në Adriatik INTERREG/CARDS-PHARE është “promovimi i zhvillimit ekonomik dhe social si dhe bashkëpunimi mes Vendeve të Zonë së Adriatikut”. Programi synon të The programme aims to rritjen e vetëdijes së komuniteteve lokale të përfshira në përfshirjen e tyre në një komunitet të Adriatikut, krijimi i të cilit është qëllimi i programit. Si rrjedhojë, programi synon të ndihmojë popujt e ndryshëm ttë përfshirë në arritjen e të njëjtit  standart jetese, sa më afër standarteve të BE.

 

Për informacione të më tejshme INTERREG IIIA Adriatic Programme

Hyrje

Objektivi i përgjithshëm i ACInD është të kontribuojë në arritjen e objektivave të identifikuara nga strategjitë e Lisbonës dhe Goteborg  duke u fokusuar në fushën e zhvillimit industrial, përmes fuqizimit të zonave industriale të përfshira.

Përmirësimi i aftësisë konkurruese territoriale është një objektiv kryesor në zbatimin e strategjive të zhvillimit lokal.
Konkurrenca zona lokale dhe për SME-të nënkupton infrastruktura cilësore si dhe zhvillimin e praktikave mbi njohuritë për shoqërinë dhe mjedisin dhe energjinë e qëndrueshme.

Projekti ACInD është zhvilluar gjatë pesë Paketave të Punës (Work Packages) kryesore:
2 WP horizontale (WP1: Menaxhim Projekti dhe WP5: Vlerësim dhe shpërndarje) dhe
3 WP tematike mbi analizën e territorit dhe realizimit të projekteve pilotë mbi konkurrueshmërinë e sektorëve industrial për këto tre çështje.
•    informim të shoqërisë
•    energjia
•    menaxhimi ambiental i zonave industriale

Skeda e Projektit

Titulli i Projektit ACInD – Bashkëpunimi i Adriatikut për Zhvillim Industrial
Vendi i zbatimit Qarku Shkodër, Itali, Kroaci, Serbi
Linja e financimit EU Commission /Adriatic New Neighbourhood Programme/INTERREG/CARDS – PHARE
Kostoja totale e projektit
Partneri Kryesor Provinca e FERRARA
Partnerët e përshirë Provinca e Ferrara – ITALI
Service and documentation Centre for International Economic
Cooperation, INFORMEST – ITALI
Bashkia e CODROIPO – ITALI
SIPRO – FERRARA  ITALY
Ente d’Ambito Pescarese, PESCARA – ITALI
Bashkia e LEÇE – ITALI
Shoqata e Zhvillimit NERDA – BOSNJA dhe HERCEGOVINA
Shoqata e Punësuesve Kroate, CEA – KROACI
Qendra Rajonale për zhvillimin e NMV dhe Sipërmarrjen Ltd,
SUBOTICA – SERBI
Agjencia Rajonale e Zhvillimit për NMV ALMA MONS, NOVI SAD – SERBIA
Data e fillimit dhe përfundimit 10/04/2008- 10/02/2009

Pershkrimi i Projektit:

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM i projektit ACInD ishte: Bashkëpunimi në objektivat e identifikuara nga strategjia Lisbonës dhe Goteborgut të përqendruara në fushën e zhvillimit industrial përmes përmirësimit të parqeve industriale në zonat e përfshira.
Objektivi i dytë i përgjithshém i projektit është dhënia e kontributit për njé zhvillim të hermonizuar të zonave të përfshira si dhe forcimi ekonomik dhe kohezioni social dhe lokal. Ky proces zbatohet përmes përmes bashkëpunimit ndërkufitar si dhe realizimit të aksioneve me qëllim përmirësimin e kushteve sociale dhe ekonomike lokale.
OBJEKTIVAT SPECIFIK ishin si më poshtë:
•    promovimi i qasjeve dhe metodologjive të përbashkëta me qëllim përfshirjen e aktorëve lokal në zhvillimi lokal dhe tëheqjen e investimeve;
•    rrjtjen e aftësive dhe kompetencave për rijsi të autoriteteve lokale, menaxhimin e energjisë dhe menaxhimit mjedisor të zonave industriale;
•    rritjen e aftësive planifikuese dhe kompetencave për zhvillim të qëndrueshëm;
•    rritja e aftësive planifikuese në bërjen e infrastrukturave për të kontribuar në një zhvillim të harmonizuar dhe kapërcimin e pengesave;
•    krijimin e kushteve me qëllim mbështetjen e identifikimit dhe planifikimit të infrastrukturave për zhvillim lokal;
•    rritjen e intergimit té politikave publike (Fondet Strukturore, Fondet Kombëtare dhe Rajonale etj.)

Projekti ACInD është zbatuar përmes Paketave të Punës (WP) dhe Projekteve Pilotë të ndryshëm të cilët janë zbatuar nga të gjithë partnerët në vendet respektive:

WP 1: Menaxhimi i projektit dhe metodologjia.
WP 2: Rritja e konkurrueshmërisë së sektorit industrial: qasja e njohurive të shoqërisë për parqet industriale dhe teknologjike.
WP 3: Rritja e konkurrueshmërisë së sektorit industrial.
WP 4: “Rritja e konkurrueshmërisë së sektorit industrial: menaxhimi mjedisor i zonave industriale”

SISTEMI I TRAJTIMIT UJOR TË MBETURINAVE DUKE PËRDORUR BIMË UJORE
PLAN MARKETING PËR ZONAT INDUSTRIALE
BROADBAND PËR TË GJITHË PËRMES KLASTERAVE INDUSTRIALE NË NJË ZHVILLIM TË SHPEJTË TË RAJONEVE EUROPIANE
AEA SAT: MONITORIMI I CILËSISË SË AJRIT MBI ZONAT INDUSTRIALE ME TEKNIKA TË KONTROLLIT NË DISTANCË
PRODHIMI DHE INSTALIMI I SISTEMIT RONDINE TË PËRQENDRUAR TË FOTOVOLTAZHIT (3,5-4 KW)
ÇMIMI I ARKITEKTURËS 2008 NDËRTESA INDUSTRIALE EKOLOGJIKISHT TË QËNDRUESHME DHE ENERGJITË E RINOVUESHME
STUDIMI I FIZIBILITETI PËR REALIZIMIN E CENTRALIT TË FOTOVOLTAZHIT NË NJË ZONË INDUSTRIALE EGZISTUESE
DHËNIA E MBËSHTETJES PER KLASTERAT NË AP VOJVODINA
STUDIMI I FIZIBILITETI PËR PARKUN TEKNOLOGJIK NË SPLIT – RAJONI I DALMACISË
STUDIMI I FIZIBILITETI PËR ZBATIMIN E TEKNOLOGJIVE ICT NË ZONËN INDUSTRIALE KUKUZOVAC (SINJ), SPLIT – RAJONI I DALMACISË

Rezultatet e aktiviteteve të zbatuara nga TEULEDA në Shqipëri
•    Studim për zonën industriale (ananlizë territoriale, ekonomike, infrastrukturore dhe mjedisore) duke ju referuar veçanërisht shëbimeve ekzistuese për sipërmattjet;
•    Identifikimi i mundësive për zhvillim të zonës industriale;
•    Përgatitja e një përmbledhjeje për zonën industriale, harta dhe prezantim teknik;
•    Krijimi i një banke të dhënash dhe analizë e 50 sipërmarrjeve;
•    Përgatitja e një guide investimesh në gjuhën Angleze dhe Italiane;
•    Përgatitja e një broshure interaktive në gjuhën Angleze dhe Italiane;
•    Krijimi i faqes web www.teuleda.org.al/investinshkodra