R.O.S.A – Rete Organismi Sviluppo Adriatico është një projekt i zhvilluar në kuadrin e Programit të Ri të Fqinjësisë në Adriatik INTERREG/CARDS-PHARE.

Krijimi i rrjeteve të bashkëpunimit mes aktorëve që operojnë në fushën e zhvillimit ekonomik lokal është një nga objektivat që i ka vënë para vetes Programi i Fqinjësisë së Adriatikut. Përmes këtij rrjeti synohet krijimi i një panairi i cili mundëson ofrimin e modeleve të reja të bashkëpunimit mes sipërmarrjeve inovative si dhe mundësimin e krijimit të të rejave. E gjithë kjo do të mundësohet pas një studimi të agreguar të të dhënave dhe mundësive që territoret e partnerëve ofrojnë.


 

Hyrje

Qëllimi i projektit është promovimi i krijimit të një rrjeti të lojtarëve kyç në zhvillimin lokal, nxitjen e inovacionit dhe tregtisë ngjarjeve të drejtë në mënyrë që të krijohet një model i integruar operative të aftësive dhe njohurive si për promovimin e ndërmarrjeve inovative të ri, mbështetur atyre nga para-faza pasardhësit deri në konsolidimin e tregut. Modeli, i njohur si “Fiera dell’Adriatico”, varet mbi objektet tregtare të drejtë konsiderohen si qendra për shumë qëllime në të cilën ngjarjet janë të integruara me shërbimet për ndërmarrje të tilla si “Qyteza e Ekonomisë” në Campobasso dhe “Qyteza e Sipërmarrjeve” në Taranto. Kjo formulë inovative ka për qëllim të përfshijë sipërmarrësit në të gjitha qytete pjesëmarrëse dhe të sigurojë një pikë referimi për shkëmbimin e aftësive dhe njohurive si për njerëzit e biznesit në qytete pjesëmarrëse.


 

Skeda e Projektit

Titulli i Projektit R.O.S.A. – (Ndërtimi i një rrjeti të organizmave të zhvillimit lokal dhe panaireve në bregdetin Adriatik)
Vendi i zbatimit Qarku Shkodër, Itali, Kroaci
Linja e financimit EU Commission /Adriatic New Neighbourhood Programme/INTERREG/CARDS – PHARE
Kostoja totale e projektit  €uro 640,999.00
Partneri Kryesor Region of Molise
Partnerët e përshirë Region of Molise
Unioncamere Molise
City of Campobasso
Province of Campobasso
SEI Isernia
Matese Occupazione
Molise University
Chamber of Commerce of Foggia
Fiera Foggia
Chamber of Commerce of  Taranto
Chamber of Commerce of Tirana
Chamber of Commerce of Lezhe
Chamber of Commerce of Auleda
TEULEDA – Scutari Agency for Local Economic Development
Region of di Scutari
Region of Istria
Centre of Technology Transfer Zagreb
Data e fillimit dhe përfundimit 09/08/2007- 30/09/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pershkrim i Projektit

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM i projektit ishte: Promovimi i krijimit të një rrjeti mes aktorëve që veprojnë në zhvillimin lokal dhe promovimi i rijsive përmes panaireve me qëllim që të krijohen modele operative që kombinojnë aftësi dhe njohuri dhe shkëmbejnë lindjen e sipërmarrjeve inovative duke i ndihmuar që nga fillimi i tyre deri në forcimin në treg.
OBJEKTIVAT SPECIFIK ishin si më poshtë:

 • Përcaktimi dhe ndarja e një kuadri operativ referencial.
 • Analiza dhe ndarja e një plani strategjik të ndërhyrjes.
 • Krijimi i një rrjeti mes enteve që merren me zhvillimin lokal, inovacionet dhe panairet.

Aktivitetet e projektit:

 • NXITJA DHE GRUPIMI I ENTEVE PROJEKTUESE PËR QEVERISJE.
 • MBLEDHJE E TË DHËNAVE – NDËRIMI I HARTËS SË TERRITORIT, analiza e organizmave institucionale dhe ekonomikë në vendet partnere të cilët ofrojnë shëbime për sipërmarrjet, me qëllim mbështetjen e konkurrueshmërisë dhe kapërcimin e diferencave mes territoreve.
 • ANALIZË SWOT PËR QARKUN SHKODËR
 • KATË ANALIZA SEKTORIALE TË BIZNESEVE NË QARKUN SHKODËR
 • PJESMARRJA NË PANAIRIN E ZAGREBIT
 • WORKSHOP NDËRMARRJET E MESME DHE TË VOGLA NË QARKUN SHKODËR
 • SEMINAR ME ARTIZANËT NË QARKUN SHKODËR
 • SHKËMBIM I EKSPERIENCAVE DHE INFORMACIONEVE NË FAQEN WEB

Rezultatet e projektit:

Prezantimi dhe renditja e aktiviteteve. Formimi i komitetit drejtues dhe grupit të punës. Aktivitete te planifikuara për të realizuar hartën e territorit. TEULEDA kishte si synim analizën e organizmave institucionale dhe ekonomikë në Rajon të cilat ofrojnë ofrojnë shëbime për sipërmarrjet, me qëllim mbështetjen e konkurrueshmërisë dhe kapërcimin e diferencave mes territoreve. Ne tani kemi një hartë të saktë, strategjinë dhe mjetet për mbështetjen e organizmave që veprojnë në promovimin dhe zhvillimin e SME-ve, në ngritjen e nivelit të konkurrueshmërisë së tyre dhe mbështetjen e zhvillimit të proçesit të rijsive. Shumë institucione u kontaktuan duke forcuar marrëdhëniet.
Produkti kryesor i këtij aktiviteti ishte realizimi i një analize SWOT për Qarkun Shkodër.
Stafi i TEULEDA-s dhe stafi i jashtëm i kontraktuar nga TEULEDA realizuan katër analiza sektoriale të bizneseve në Qarkun Shkodër:

 • Klima e biznesit dhe zhvillimi social-ekonomik.
 • Infrastruktura.
 • Zhvillimi industrial.
 • Turizmi.

Pjesmarrja në panaire. Takime me partnerë, know how në organizimin e panaireve dhe modele të menaxhimit.
Prezentatimi i rezultateve të projekteve R.O.S.A dhe ADRIANET për SME, evidentimi i modelit më të mirë të panairit dhe rëndësia e Panairit Virtual të Adriatikut.
Pjemarrja e TEULEDA-s në faqen web të Projektit R.O.S.A.